| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Vprašanja

Page history last edited by Gabriela Zver 8 years, 7 months ago

 

 

3. Vprašanja, 1. - 14. oktober 2012

 

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ tremi podvprašanji. V veliko pomoč bo specifikacija oblike raziskovanja in odgovora.


 

 

 


S 1, BIC Živilska šola Ljubljana

Vprašanje:

Ali je v šolski malici dovolj prehranskih vlaknin, kar doprinaša k zdravemu načinu življenja?

 -Kako prehranske vlaknine vplivajo na index telesne mase?

 -Na kakšne načine  lahko prehranske vlaknine dodajamo živilom?

 -Kaj bi predlagali za zdravo šolsko malico?

 

Is in school meal enough nutrition fibre, which is crutial for healthy way of life?

1. How nutrition fibre have an effect on body mass index?
2. In which ways  we add nutrition fibre to our food?
3. What would you suggest for healthy school meal?

 

(prevod Sonja Džinić-dijakinja 1.ž/ mentorica prof. Kristina Bradač)

 

 

 


S 2, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Vprašanje:

 

Ali se zavedamo kaj jemo?

 

 1. Ali spol, starost in kraj bivanja vplivajo na odnos do hrane?
 2. Ali se zavedamo  vsebnosti  aditivov v živilih?
 3. Kolikšen delež sladkorja je v pijačah in različnih vrstah sadja?
 4. Kakšno je razmerje organskih spojin v živilih?

Navodilo za delo.

     1. Dijaki opravijo anketo, s pomočjo katere ugotovijo odnos dijakinj in dijakov različnih letnikov do hrane. Zanimivo bo primerjati odgovore glede odnosa  do hrane med regijami.

     2. Dijaki bodo v laboratoriju raziskali deleže raznih aditivov (barvila, stabilizatorji, emulgatorji) v vsaj štirih živilih. Podobno bodo izmerili količino sladkorja v pijačah in sadju.

     3. Preko poskusa bodo ugotovili s katerimi indikatorji dokazujemo organske spojine v živilih (maščobe, ogljikove hidrate, beljakovine) in izmerili njihove deleže v vsaj štirih različnih živilih.  

 

Do we know what we eat?

 1. 1.     Do gender, age and living place effect when it comes to food?
 2. 2.     Do we know what ingredients are in food?
 3. 3.     How much sugar is in drinks and fruit?
 4. 4.     What is the balance of organic compounds in food?

Instructions for work.

 1. 1.     Students will make a survey, with which they will find out the relationship between students of different classes and food. It will be interesting to compare answers about relationships between students and food in different regions.
 2. 2.     Students will make a research in lab about different additives (colors, emulsifiers) in at least four foodstuffs. They will find out how many sugar is in drinks and fruit too.
 3. 3.     Because of this research they will find out with which indicators we prove organic compounds in foodstuffs (fats, proteins, carbohydrates) and check their parts in at least four different foodstuffs.

 


S 3, Šolski center Krško Sevnica

Vprašanje:

 

Kako bi lahko v enem tednu zmanjšali porabo električne energije na vaši šoli?

  1. Preverite porabo el. energije v prvem tednu (predlagamo izpis števca na začetku in koncu tedna, npr. ponedeljek dopoldan in petek popoldan).

  2. V drugem tednu poskušajte preko vaše šolske akcije varčevanja z energijo zmanjšati porabo električne energije (ponovno preverite stanje na števcu v ponedeljek in petek).

  3. Predstavite vaše rezultate (zgolj odstotek) zmanjšanja porabe el. energije in jih utemeljite, s katerimi ukrepi ste prišli do njih. 

  4. Raziščite in predlagajte, kako bi lahko vaša šola še bolj zmanjšala porabo elektrike.

 


S 4, SŠFKZ Ljubljana

Vprašanje:

Ali je sončenje še vedno »in«?

Podvprašanja:

 1. Kako sončenje vpliva na naše telo?

 2. Kako se lahko zaščitimo pred škodljivimi vplivi sončenja?

 3. Katere sestavine v zaščitnih sredstvih za sončenje pozitivno oziroma negativno vplivajo na kožo?

 4. Kaj o sončenju in o uporabi solarijev mislijo vaši učitelji, dijaki, njihovi starši in stari starši? (priložen anketni vprašalnik AnketaSoncenje.docx )

 

 

Oblika odgovora:

 

S pomočjo različnih strokovnih virov (tudi intervjujev strokovnjakov, podatkov ustreznih inštitucij…) raziščite kako sončenje vpliva na naše telo, možne oblike zaščite pred škodljivimi vplivi sončenja, njihove prednosti in slabosti ter sestavine, ki pozitivno oziroma negativno vplivajo na kožo oziroma telo. Svoje ugotovitve zapišite v obliki zgoščenega povzetka. Ustrezno navedite uporabljene vire!

 

Izvedite anketo med učitelji in dijaki vaše šole kot tudi med starši in starimi starši vaših dijakov. Za lažjo primerljivost podatkov uporabite anketni vprašalnik ( AnketaSoncenje.docx ), ki ga prilagamo raziskovalnemu vprašanju. Anketni odgovori naj bodo v obliki tabele (pri odgovorih ne pozabite navesti števila anketirancev, ki mora biti pri skupinah dijakov, staršev in starih staršev vsaj 30 na skupino), primerjavo odgovorov pa v obliki grafov.

 

Is sunbathing still "modern"?

Sub-questions:

1. How does sunbathing affect our body?
2.
How can we protect ourselves from the harmful effects of sunbathing?
3. Which components in protective sunscreens positively or negatively affect the skin?

4. What do your teachers, students, their parents and grandparents think of sunbathing and the use of solariums? (Attached find the questionnaire AnketaSoncenje.docx)

Outline of the answer:

Using a variety of expert resources (including interviews with experts, information from relevant institutions ...) explore how sunbathing affects our body, the possible forms of protection against the harmful effects of the sun, their advantages and disadvantages and components of sunscreens that have a positive or negative effect on our skin and body. Write your observations in the form of short summary. Indicate the resources used.

Perform a survey among the teachers and students of your school as well as the parents and grandparents of your students. In order to enable comparability of data from different groups use a questionnaire (AnketaSoncenje.docx) enclosed to the research question. Survey responses should be in tabular form (do not forget to state the number of respondents. There should be at least 30 respondets in each group), compare the responses using graphs.

 

 


S 5, Dvojezična srednja šola Lendava

Vprašanje:

 

Zakaj se ljudje v stiski raje odločijo za alkohol, droge, samomor kot za iskanje pomoči pri strokovnjakih?

 

Od vas pričakujemo, da izvedete anketo med generacijo vašega razreda (najmanj dva oddelka) in med odraslimi iz okolice (enako število anketiranih kot je dijakov v obeh oddelkih). Prilagamo anketo, lahko jo uporabite, veseli pa bomo tudi kakšnih dodatnih upravičenih vprašanj.

Dodatne podatke pridobite tako, da stopite do strokovnjakov v zdravstvenem domu, pri socialni službi in v domu starejših občanov (saj je letos leto medgeneracijskega sodelovanja).

Podatkov ne smete iskati s pomočjo interneta, temveč na terenu in s pomočjo strokovne literature (pri tem ne pozabite navesti virov).

 

Why do people in distress turn to alcohol, drugs or suicide rather than seek professional help?

 

We expect you to conduct a survey among  your peers (at least 2 classes) and adults from your community (the number of adults and students must be equal).

You can also gather information by visiting some experts at the health centre, ask social workers or some older people at the old people's home (because this year is the year of  intergenerational bonding).

You cannot copy the information from the Internet. In you research you can use professional literature (do not  forget to list the references).

 

Prevod, translation: Attila Bogdan (mentorica: Nataša Prendl)

 


 

 

 

Comments (6)

Gabriela Zver said

at 3:15 pm on Oct 24, 2012

Pozdravljene, šole! :)

Kot vidite smo naknadno dodali anketo. Nič zato, če ste že opravili anketiranje s svojim anketnim vprašalnikom. Zagotovo se ujemamo v večini vprašanj. Tisti, ki še niste začeli z anketiranjem, lahko našo anketo uporabite. Veseli bomo, če jo boste dopolnili s čim uporabnim, boljšim. Več glav več ve, zaupamo vam. :)

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 8:34 am on Oct 16, 2012

Pridno dopolnjujete in popravljate vprašanja. Pri vprašanjih imejte v mislih dijake drugih šol, ki bodo iskali odgovore. Kje bi se jim lahko zataknilo? Pretežko, preveč obsežno?

Gabriela Zver said

at 3:24 pm on Oct 15, 2012

SŠFKZ - veseli nas, da ste nam pripravili anketo. Olajšali ste delo nam in sebi. Mi bomo to z veseljem razmnožili in dobili podatke. Vi boste pa izvedeli prav to, kar vas zanima. :)

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 5:23 pm on Oct 11, 2012

SŠFKZ: hudo!

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 5:22 pm on Oct 11, 2012

Krško: odlično vprašanje!

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 8:14 pm on Oct 1, 2012

Teden z ustavrjanjem raziskovalnih vprašanj se je začel. Komaj čakam na vaše kreativne ideje!

You don't have permission to comment on this page.